VIRTUAL EDEN jest interdyscyplinarnym projektem, który obejmuje przedmioty szkolne i zajęcia dodatkowe. Ucząc o naturalnym środowisku, projekt jednocześnie wzmaga naukowe zainteresowania uczniów. Podstawą dla różnych zajęć będzie: biologia, matematyka, geografia, chemia i fizyka. Sztuka, informatyka i fotografika będą wykorzystane do zaprezentowania naukowych badań w przyjazny sposób, podczas gdy język angielski będzie służył jako środek komunikacji. Projekt uczy szacunku dla naturalnego środowiska. Bazując na pobliskim parku lub ogrodzie, uczniowie będą badali wodę, glebę, powietrze, faunę i florę oraz obserwowali pogodę. Będą analizowali, porównywali swoje wyniki i publikowali je w Internecie, tworząc wspólne blogi, Photostory i strony internetowe typu Wiki. Projekt pomoże rozwinąć naukowe kompetencje, promować interkulturową świadomość i przygotować uczniów jako przyszłych członków europejskiej społeczności. Współpraca na poziomie europejskim nauczy planowania, odpowiedzialności, pracy w grupie; jednocześnie pozwoli doskonalić umiejętności ICT i znajomość języka obcego. Projekt obejmuje uczniów w wieku od siedmiu do piętnastu lat z różnych środowisk. Konkursy i quizy pomogą ocenić oczekiwane osiągnięcia uczniów. Wspólnymi, końcowymi produktami będą : wirtualny ogród i naukowy raport opublikowany w Internecie.

VIRTUAL EDEN - tento projekt bude zaměřen zejména na ochranu přírody, přírodovědnou tématiku a informatiku. Stejně jako předcházející Comenius projekt bude realizován v angličtině, jež bude komunikačním jazykem všech partnerských škol. Téměř každý měsíc, počínaje zářím 2009 a konče červnem 2011, budou školy ve všech partnerských zemích pracovat na stejném tématu a o výsledcích informovat na společném projektovém blogu. Naplánované aktivity se stanou součástí vyučovacích hodin a práce v nepovinných předmětech a kroužcích. Z bohaté škály projektových činností uvádím práci s internetovou wikipedií a metodou Webquest, jednoduché laboratorní metody zjišťující stav znečištění vody, půdy a vzduchu, tvorbu herbáře, pozorování a vedení záznamů o výskytu vybraných druhů ptáků, jejich zimní krmení, problematika tzv. zelené domácnosti a eco-friendly přístupu k životu. Nebude chybět několik mezinárodních soutěží, např. fotografická a matematická, ani aktivity pro nejmladší žáky, především tvorba ručního papíru či sezónních pozdravů a obrázků z přírodnin.
Evropský grant škole umožní zakoupení pomůcek, materiálu a techniky pro realizaci celého projektu, cestovné a ostatní náklady spojené s mezinárodní žákovskou výměnou. Je samozřejmé, že mezinárodní setkání se zahraničními vrstevníky, osobní seznámení s životem partnerské školy, kulturou cizí země a poznání případných rozdílů či podobností budou prvořadým přínosem začínajícího projektu pro naše žáky. Chtěla bych také zmínit i zvýšenou motivaci ke studiu angličtiny, protože s výjimkou polských vrstevníků se čeští žáci stěží s dalšími dětmi na společných setkáních domluví.


A VIRTUAL EDEN egy tantárgyközi projekt, mely a tudomány és a mindennapi élet területeivel foglalkozik, ugyanakkor illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez. A diákok a programban megvizsgálják saját természeti környezetüket, ennek során bővül tudományos érdeklődésük, ismeretük, mely kiváló ösztönzést nyújt számukra a biológia, kémia és matematika órákon végzett tevékenységekhez. A gyerekek a rajzolás, a fényképezés és a számítástechnika adta lehetőségek révén mutatják be a világról tanultakat. A program céljai között szerepel a természeti környezet tiszteletének kialakítása, ennek érdekében a gyermekek tanulmányoznak közelükben lévő élőhelyeket, kertet, parkot. Megvizsgálják a vizet, a levegőt, az állat- és növényvilágot, s megfigyelik az időjárást. Elemzik és összehasonlítják eredményeiket, megállapításaikat közzéteszik a Photostory és a Wiki programokat használva internetes blogon. A projekt célkitűzéseit így foglalhatjuk össze: Fejlessze a tanulók tudományos kompetenciáját, tudatosítsa a kultúrák közti különbségeket és segítse a diákok felkészítését arra, hogy felnőttként az Európai Közösség tudatos tagjai legyenek. A nyelvi és számítástechnikai kompetenciák fejlesztése mellett az európai szinten történő együttműködés során a résztvevők között a tervezés, a felelősségvállalás és a csapatmunka váljon napi gyakorlattá. A projekt célcsoportja: 7-14 éves, különböző háttérrel rendelkező diákok. A tanulók munkáját versenyek és vetélkedők segítségével fogjuk értékelni s az összes résztvevő közös produktumaként pedig megszületik egy virtuális kert és egy tudományos összefoglaló, melyek az interneten keresztül bárki számára hozzáférhetőek lesznek.

VIRTUAL EDEN este un proiect interdisciplinar (CLIL), proiect care abordează domeniile educaţiei, de la curriculum şcolar la viaţa de zi cu zi. Curriculum-ul naţional este integrat în cadrul proiectului. Învăţând despre mediul natural, acest proiect le va oferi elevilor cunoștințe ştiinţifice noi. Biologia, chimia, fizica şi matematica vor fi disciplinele de bază pentru diverse activităţi. Arta, fotografia, TIC vor fi utilizate pentru a afişa rezultatele cercetărilor elevilor într-un mod prietenos. Proiectul ne învaţă respectul pentru mediul natural. Elevii vor face cercetări în grădina sau parcul din apropierea școlii privind analiza apei, a solului, a aerului, a faunei şi florei, vor observa vremea. Ei vor analiza şi compara rezultatele obținute şi vor publica rezultatele pe internet, utilizând Blog-uri, Photostory și Wiki. Proiectul va contribui la dezvoltarea competenţelor ştiinţifice ale elevilor, va promova sensibilizarea interculturală şi va pregăti elevii ca viitori membri adulţi ai comunităţii europene. Obiectivele privind îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi în domeniul TIC, de colaborare la nivel european vor asigura educarea elevilor cu privire la planificarea, responsabilitatea şi munca în echipă. Proiectul are ca grup țintă elevi de la şapte la cincisprezece ani care provin din medii diverse. Concursurile şi chestionarele vor ajuta la evaluarea îndeplinirii scopului proiectului. Produsul final comun va fi o gradină virtuală şi un raport ştiinţific prezentat pe Internet.

VIRTUAL EDEN är ett tvärvetenskapligt projekt (CLIL). Den nationella läroplanen är integrerad i projektet. Eleverna kommer att studera och få insikt om vår natur och miljö, samtidigt som projektet kommer att öka deras vetenskapliga förhållningssätt. Ämnena biologi, kemi, fysik och matematik kommer att ligga till grund för olika aktiviteter och ämnena bild, foto, IKT kommer att användas för att redovisa resultaten. Eleverna kommer att få studera sin närmiljö och på det sättet få en djupare insikt om dess betydelse: studera och analysera vattnet, jorden, luften, faunan och floran samt observera vädret. De kommer att få jämföra sina resultat med andra länder och publicera dem på Internet med hjälp av Bloggar, Photostory och Wiki. Projektet kommer att hjälpa eleverna att utveckla en vetenskaplig kompetens, främja deras interkulturella medvetenhet och förbereda dem inför framtiden som vuxna medlemmar i den europeiska gemenskapen. De kommer att förbättra sina språkliga färdigheter och sin IKT-kompetens. Att samarbeta på europeisk nivå innebär att eleverna får lära sig att planera och ta ansvar för ett större arbetsområde, samt att arbeta tillsammans med andra som inte talar samma språk. Den slutliga gemensamma produkten kommer att bli en virtuell trädgård och en vetenskaplig rapport som ska publiceras på Internet.